top of page
  • teknikemek2020

Yaşanabilir Dünya İçin

Aslında bu amaç sadece mühendis ve mimarların değil, baroların, tabiplerin ve diğer meslek kuruluşlarının da temel amaçlarından biridir ve bu görev yasa ile bu insanlara verilmiştir. Bu insanlar yaşamları boyunca aldıkları eğitim ve geliştirdikleri düşünce düzeyleri ile bu amaca uygun hareket etmek durumundadır. Aslında bazı istisnaları saymazsak genel olarak da böyle olmaktadır. Yani barolar hukukun üstünlüğünü, tabipler insan ve tüm canlıların sağlığını, mühendisler insan odaklı ve insan faydalı teknolojiyi, mimarlar doğaya uygun ve çevre dostu yapılaşmayı savunmaktadırlar. Esasen ülkenin artı değerini paylaştırmak görevi olan siyasi iktidarların, bu paylaşımı kendilerini destekleyen sermaye lehine kullanmasına karşı mücadele etmekte, dışarıdan ve içeriden gelen tüm saldırılara üyelerinden aldıkları güçle karşı koymaktadırlar. Bu görevi yaparken maddi ve manevi tüm dayanakları, haklılıkları ve üyeleridir.


Elektrik Mühendisleri Odası da TMMOB’ye bağlı meslek odalarından biridir ve ülkemizde Elektrik-Elektronik-Biyomedikal Mühendisi unvanını taşıyan herkesin üye olduğu veya olabileceği bir meslek kuruluşudur. Amaçlarından biri olan “Ülkenin, halkın, tarihin, kültürel değerlerin ve doğanın korunması” ilkesi gereği tüm gücüyle mücadele etmektedir. Maden arama ve çıkarma faaliyetleri, termik santrallerde baca gazı arıtma sistemlerinin kurulması, altın için ormanların yok edilmesi, jeotermal için tarlaların, bahçelerin kurutulması gibi noktalarda ne yazık ki çoğu zaman ülkeyi yönetenlerin hizmet ettiği sınıflarla kamu çıkarları çelişmektedir. Yanlış bilgilendirilmiş, aklı karıştırılmış, gözü karartılmış ve takım tutar körlüğü ile lider tutan halk kitleleri, mesajlarını halka iletebilme kanalı bile bulamayan meslek odalarının bu mücadelelerini iyi anlayamamaktadır.


Meslek odaları, aynı mesleği yapan insanların bir araya gelip, özel olarak meslekleri, genel olarak ülke ve dünya sorunları ile ilgili fikirler üretip bu fikirlerin yasa yapıcı tarafından yasalaşması için çaba ve baskı oluşturmak amacıyla kurulmuş örgütlerdir. Üye sayısı olarak en büyük meslek örgütlerinden biri de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB). Birliğin kuruluş amaçlarından en önemlisi “ (…) Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak…” olarak belirlenmiştir.


Bugün Elektrik Mühendisleri Odasının en önemli etkinliklerinden biri İstanbul’da, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Merkezinde düzenlenmektedir. 3 gün sürecek kongrede mühendislik eğitimi, kent sorunları, yapay zeka(?) ve robotlaşma gibi konularla birlikte özellikle enerji politikaları tartışılacak, dünya ve ülkemizde karar vericilerin ve uygulayıcıların ortaya çıkardığı tahribat ve yıkım tekrar ortaya konacak ve yurt içi ve yurt dışından gelecek katılımcıların sunumları ile çözüm önerileri sunulacaktır.


Tüm çabamız çocuklarımıza ve torunlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için.


Arif NACAROĞLU

14.11.2019 Evrensel

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page