top of page
  • teknikemek2020

TMMOB İçin, Halk Demokrasisi İçin Mücadeleye!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 1954 yılında 6235 sayılı yasa ile kurulan Kamu niteliğindeki Meslek örgütlerinden birisidir. TMMOB’de 1950 ile 1961 yılları arasında devletin meslek mensupları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve takibi ile kontrol altında bulundurulması gibi nedenlerle Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB),  Türk Eczacılar Birliği (TEB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) gibi meslek kuruluşlarından birisiydi. Yıllarca Devletin ve iktidarların ihtiyaçları doğrultusunda ve döneme koşullarına paralel olarak hareket etmesi istenen meslek örgütleri ‘70 li yıllarda yükselen halk hareketleriyle beraber halktan ve emekten yana politikalar ile çalışmalarını sürdürmüş bu nedenle de iktidarların hedefi haline gelmiştir. Yıllarca yapılmak istenen yasal düzenlemeler veya baskılar ile iktidarın söylemleri dışında hareket etmesi istenmeyen meslek örgütlerinin ve bunlardan birisi olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yasasında tek adam tek parti iktidarı tarafından değişiklik yapılmak istenmektedir.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ülkemizdeki kriz dönemlerinde egemen güçlerin sözcüsü iktidar sahiplerinin saldırılarına uğramıştır. 12 Mart 1971 darbesi ardından yasası değiştirilmeye çalışılmış, 19 Eylül 1979’da  “insanca yaşama ve Grevli-Toplu Sözleşmeli sendikal haklar için bir günlük iş bırakma eylemi” dönemin iktidar sözcüsü tarafından “teknik personelin yasal olmayan siyasi amaçlı davranışlara itibar etmeyecekleri inancını taşıyorum” sözleriyle tehdit edilmiştir. 12 Eylül darbesinde birçok üyesi gözaltına alınmış,  işkenceler görmüş ve suçsuz halde hapislerde yatmıştır. 12 Eylül 1980 darbesi ile yasada yapılan değişikliklerle TMMOB ve bağlı odaların üyeleriyle bağları koparılmak istenmiştir. İktidar sahipleri yasa değişiklikleri ve baskılarla TMMOB ve bağlı odaları iktidarın politikaların karşı çıkmayacak yapılar olmasını hedeflemişlerdir.


Bu gün bir saldırı yasasıyla daha tekrar karşı karşıyayız. Tüm yapılan bu baskı ve yasal değişikliklerle hedefledikleri örgütlenmeyi gerçekleştirememişler ancak dönemsel olarak TMMOB örgütlülüğüne ve çalışmalarına zarar vermiştir. AKP hükümeti de geçmiş iktidarlardan aldığı mirasla 2008 yıllı başlarında, içinde TMMOB’nin de bulunduğu meslek örgütlerinin Devlet Denetleme Kurulu tarafından incelenerek bir rapor hazırlanmasını ve bu rapor kapsamında “yasal” düzenleme yapılmasını planlamış, son yapılmak istenen yasa değişikliği ile de bu süreci tamamlamak istemektedir.


TMMOB ve bağlı Odalara bu saldırıları neden yapılmaktadır?


TMMOB, ücretli çalışan üyelerinin ücretlerini insanca yaşanacak bir düzeyde olması için gerekli girişimlerde bulunmaktadır. Ücretli çalışan meslektaşların temel ücretlerini belirlemektedir. Bu sayede ücret üzerinden oluşacak haksız rekabeti de önlemeye çalışmaktadır.


TMMOB, işyerlerindeki uzun çalışma süreleri, hafta tatili, fazla mesai, ücretlerin zamanında ve tamamının ödenmemesi, sigorta primlerinin gerçek ücretler üzerinden yatırılmaması, izin kullandırılmaması gibi durumlarda üyelerinin haklarını savunur, üyeleriyle dayanışmayı sürdürür, işyerlerinde toplantılar düzenleyerek hukuki destek sağlar. 


TMMOB, üyelerinin işyerlerinde ki olumsuz çalışma koşullarının düzeltilmesi için çalışmalar yapar. İşyerinde üyelerle toplantılar yapar. İşyerlerindeki olumsuz durum ve davranışlar ve meslektaşların mağduriyetini gidermek için gerekli hukuki girişimlerde bulunur.


TMMOB, işsiz meslektaşlarının sorunlarına yönelik işsiz üyelerle birlikte sorunları değerlendirir, çözüm önerilerini oluşturur. Çözüm önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek takibini sürdürür ve çözüm önerilerini ve gelişmeleri halk ile paylaşır.


TMMOB, kamuda çalışan üyelerinin kadro sorunu, düşük ek göstergeler, terfi ve atamalarda yaşanan haksızlıklar gibi özlük haklarının ihlal edilmesinde sorunun çözümünü üyesi ile birlikte üye taleplerinin gerçekleşmesi doğrultusunda tutum almaktadır. Siyasi baskı ve sürgün gibi yıldırma olaylarında sorunun çözümünü üyesi ile birlikte yapmaktadır.


TMMOB, çalışma yaşamını tamamlamış ve emekliliğe hak kazanmış üyelerinin temel sorunu olan ücretin insanca yaşanacak bir düzeyde olması için emekli üyelerle birlikte sorunu ele almakta ve çözüm önerilerini halk ile paylaşmaktadır.


TMMOB, mühendis, mimar ve plancıların özlük hakları, istihdam, işsizlik, ücret, atamalarda liyakat gibi üye sorunlarını giderilmesi ile ilgili sayısız rapor ve değerlendirmeyi mevcut iktidara iletmiştir. Bunun yanı sıra meslek alanlarından hareketle kent ve doğa talanı, gıda güvenliği, betonlaşma, iş cinayetleri, kaynakların doğru kullanılması, planlama yapılması konularında da sayısız rapor TMMOB ve bağlı odalar tarafından iletilmiştir.


TMMOB seçimleri ülkedeki seçim yasası mevzuatına uygun biçimden yapılmakta, idari ve mali denetim ise yasasına uygun olarak TMMOB ve bağlı odaların denetim kurulları tarafından yapılmaktadır ve kamu denetimine açıktır.


TMMOB ve bağlı odalar tarafından yapılan mesleki denetimler ile mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerinin sahte mühendis, mimar ve plancılar tarafından verilmesinin önüne geçilerek, halkın güvenliği ve sağlığı telafi edilemeyecek biçimde tehlikeye sokulması engellenmektedir.


Sorun tam da buradadır. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı “Tek adam, tek parti” iktidarının amacı katılımcılığın arttırılması dolayısıyla demokratikleşme değil, TMMOB ve bağlı odaları vesayet altına almaktır. 


TMMOB ve bağlı odaların eksiklikleri olsa da üyeleri ile kurdukları mesleki, sosyal ve toplumsal bağlar ile bu güne kadar yapılan saldırıları bertaraf etmiştir. Bu dönemde de üyelerle dayanışma içerisinde mesleki, sosyal ve toplumsal kazanımların kaybedilmemesi için her alanda mücadelenin yükseltilerek tek adam tek parti iktidarının karşısında durulmalıdır.

Onlarca emek, meslek örgütü demokrasi çevrelerinin içinde yer aldığı siyasi partilerinde destek verdiği, emeğin, haklarının, özgürlüklerin, demokratikleşmenin savunulduğu emek platformu mücadelesinde TMMOB vardı.


Aynı bileşenlerin içinde yer aldığı 1 Mart teskeresine, savaşa hayır mücadelesinde, talan ve yandaş ekonomisinin özelleştirme politikalarına karşı mücadelesinde TMMOB vardı.

Başta çevre ve doğa talanının engellenmesinin,  özgürlüklerin yok edilmesinin durdurulmasının, yaşam alanlarımıza müdahaleleri engelleme mücadelesi olarak ortaya çıkan Gezi direnişi mücadelesinde de TMMOB ve bağlı odalar örgütlülüğü vardı.


TMMOB ve bağlı Odalar tırmanan işsizliğin toplumun her kesimini etkilediği gibi kendi üyelerinin istihdam alanlarını daralttığı için işsizlikle mücadele yer almaktadır. Çalışanların liyakatine bakılmadan kamuda yapılan yandaş ve cemaat atamaları mücadelesinde yer almaktadır.


Doğal çevrenin hiçe sayıldığı Kanal İstanbul’da, Hasankeyf’te, Atatürk Orman Çiftliğin ’de, Kaz Dağlarında,  doğal felaketler yaşanmaması için Van’da, Elazığ’da, Malatya’da, İstanbul’da, Kocaeli’nde,  Sakarya’da, halk için bilime ihtiyaç duyulan memleketin her yerinde yer almaktadır ve bundan sonra da alacaktır.


Bu mücadele işsizliği sonlandırma mücadelesi, bu mücadele insanca yaşanacak ücret mücadelesi, bu mücadele cinsiyetçi çalışma yaşamına dur deme mücadelesidir.

Bu mücadele güvenli ve güvenceli çalışma mücadelesi, bu mücadele ihtiyaç için değil de itibar için yapılan en büyük projelere dur deme mücadelesidir.


Bu mücadeleyi emek mücadelesi, bu mücadeleyi halk için demokrasi mücadelesi olarak yürüterek, başta TMMOB yönetimleri ve diğer bileşenleri ile emekçi ve emekten yana mühendis mimarlar ile şehir plancılarının mücadelesi ile tek adam tek parti iktidarının Birliğimize yaptığı saldırıyı durdurabiliriz.


EMEK HAREKETİNDEN

MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI

Mayıs 2020

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page